Vägarbetskurser


Utbildningarna för arbete på väg är utformade för att säkerställa att vägarbete utförs på ett säkert sätt för såväl arbetstagarna som trafikanterna. Lagstöd finns i Arbetsmiljölagen (AML), Arbetsmiljöverkets föreskrift ”Byggnads-, och anläggningsarbete” (AFS 1999:3) samt i Trafikförordningen (TrF).

Trafikverket började som stor beställare av anläggningsarbeten och drift och underhållsarbeten av sina vägar lägga in krav på kontrakterade entreprenörer om att säkerställa detta. Bland kraven fanns krav på planering, struktur och utbildad personal.

2003 kom ett dokument, beslut, som uppdaterats ett antal gånger, senast 2009, som bifogades varje avtal som rörde arbete på väg. Senaste versionen heter IFS 2009:4 Säkerhet vid vägarbete, och detta har haft tydliga krav på utbildning. Samtidigt skapade Trafikverket (Vägverket) en organisation med utbildning av instruktörer för de olika kurserna och kursplaner/kursmaterial. Målet var att höja kunskapen om de risker som fanns på vägarbetena.

2012 tog Trafikverket beslut om att använda ett nytt upplägg för att skärpa entreprenörernas hantering av säkerhetsarbetet vid vägarbetena genom att, med start 1 januari 2013, börja lägga in kraven direkt i anbudsunderlaget. Därmed vill Trafikverket ta bort entreprenörens möjlighet att ändra upplägg efter att anbudet är antaget. För att arbeta enhetligt internt inom Trafikverket har man skapat ett styrdokument som heter TrVK APV (2012:072), ”Trafikverkets krav på säkerhet vid vägarbete” som kompletteras med ett rådsdokument TrVR APV (2012:073), ”Trafikverkets råd på säkerhet vid vägarbete” och en riktlinje (TDOK 2012:87) för hantering av vägarbetsupphandlingar. Samtliga dokument är för Trafikverkets egna upphandlingar och ska enligt riktlinjen synas i anbudsunderlaget.

En förändring är att i de nya upphandlingarna ska det finnas kompetenskrav. Kontrakterade entreprenörer ska kunna visa upp att samtlig personal på arbetsplatsen har relevant kompetens, beskriven i TrVR kapitel 6. Man lägger hela ansvaret för att personalen har rätt kompetens på respektive arbetsgivare. Samtidigt har instruktörsutbildningar och kontrollen av utbildningarna från Trafikverkets sida tagits bort.

Det nya arbetssättet kräver att man som arbetsgivare ställer upp kriterier för vilken kompetens som arbetstagarna har och hur den är dokumenterad samt hur arbetsmiljön är hanterad på respektive arbetsplats.

Kommuner har också börjat ställa krav. Många kommuner använder sig av Trafikverket kravdokument IFS i olika versioner och lägger till eller ändrar så att det passar sin verksamhet. Kraven på kommunerna är att de ska följa lagar och föreskrifter. Trafikverkets dokument är inte en föreskrift men ett dokument som kan användas av andra beställare. Det är kraven som står i upphandlingen som styr entreprenören/utföraren.

Övriga väghållare har samma krav på sig om att följa lagar och föreskrifter. Det betyder att alla arbeten som utförs på en väg ska planeras, genomföras och dokumenteras enligt kraven i AFS 1999:3 Byggnads-, och anläggningsarbete.